• Telefon

  222 302 420

 • Wola | al. Prymasa Tysiąclecia 76

  Ochota | ul. Usypiskowa 2

 • Zarezerwuj

1. Informacje Ogólne

 1. Firma Dancebook sp. z o.o. z adresem siedziby głównej Al. Prymasa Tysiąclecia 76 , 01-424 Warszawa zwana dalej „DanceBook” świadczy usługę polegającą na organizacji kursów tańca.
 2. Kurs tańca zwany dalej Kursem to regularne (stałe) grupowe spotkania z instruktorem odbywające się co tydzień mające datę startu oraz datę zakończenia (minimalny okres trwania kursu to 3 miesiące)
 3. Data startu kursu to wstępna planowana Data rozpoczęcia kursu. Dancebook zastrzega sobie prawo do przeniesienie lub skrócenia Daty Startu Kursu.
 4. Dancebook nie prowadzi zajęć „Open”, na które można zapisać się jednorazowo.
 5. Uczestnik zajęć to osoba która dokonała zapisu na kurs tańca w jednej z siedzib Dancebook zwany dalej Studentem.
 6. Lista Uczestników to lista studentów zapisana na konkretny Kurs.

2. Zapis na Kurs

 1. Zapis na kurs przez Studenta w jednej z siedzib DanceBook następuje Online poprzez stronę internetową www.dancebookwarszawa.pl, drogą mailową: dancebookwarszawa@gmail.com, przez telefon podany na stronie WWW lub poprzez aplikację Messenger na Facebooku.
 2. Każdy Student w momencie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie punktu w formularzu.
 3. Każde uczestnictwo w kursie tanecznym wymaga wcześniejszego zapisu.
 4. Zapis na kurs taneczny w DanceBook jest ważny do momentu zakończenia całego kursu.
 5. Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na Kursie.
 6. DanceBook ma prawo do zamknięcia zapisów na kurs o ile liczba uczestników będzie wystarczająca.
 7. Ostateczne zapisanie się na kurs  oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilość godzin, dni, rodzaju kursu) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.
 8. Zapis na Kurs nakłada na studenta obowiązek opłaty za uczestnictwo w Kursie zgodnie z cennikim na dzień dokonania zapisu (ponieważ ilość karnetów na kursie decyduje o starcie lub rozwiązaniu kursu.)
 9. Dancebook zastrzega sobie prawo do wykreślenia Studenta z listy uczestników jeśli Student nie pojawił się na kolejnych zajęciach lub nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu.

3. Opłata za uczestnictwo w kursie

 1. Opłaty za kurs taneczny należy dokonać Online przez stronę WWW dancebookwarszawa.pl, przelewem na nasze konto PL 59 1050 1012 1000 0090 3207 8397, wpisując termin kursu oraz nazwisko, na miejscu przed wejściem na na pierwsze zajęcia w kursie kartą płatniczą lub gotówką.
 2. Poprzez karnet rozumie się opłatę z góry za 4 lub 8 kolejnych zajęć na kursie.
 3. Każdy karnet ma określoną ilość spotkań oraz termin ważności.
 4. Nieobecność na zajęciach odbywających się zgodnie z grafikiem nie upoważnia Studenta do zwrotu lub przedłużenia ważności karnetu. 
 5. Jeśli karnet studenta skończył się oraz Student nie pojawił się na kolejnych spotkaniach i nie wykupił nowego karnetu powoduje to automatyczne powstanie zobowiązania za każde zajęcia odbywające się zgodnie z grafikiem bez względu na obecność Studenta lub jej brak.
 6. W przypadku chęci otrzymania faktury za udział w kursie, klient powinien poinformować o tym DanceBook przed dokonaniem płatności.

4. Uczestnictwo w Kursie

 1. Student podczas trwania kursu  ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się na sali. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia należy natychmiast zgłosić ten fakt pracownikowi DanceBook i pokryć 100% kosztów wymiany lub naprawy.
 2. Student zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania należytej czystości pomieszczenia.
 3. Przed wejściem na salę Student musi zmienić obuwie.
 4. DanceBook prosi aby nie pozostawiać w szatni przedmiotów wartościowych
 5. Po zakończonych zajęciach należy dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy, a przy zauważeniu pozostawionych rzeczy po wyjściu z budynku należy niezwłocznie po nie wrócić.
 6. Rzeczy pozostawione po które nikt się nie zgłosi w ciągu 7 dni będą traktowane jako porzucone.
 7. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 8. Zabrania się przenoszenia mebli i wyposażenia sali wewnątrz i na zewnątrz obiektu bez zgody Dancebook.
 9. W przypadku zakłócania w jakikolwiek sposób przez Studenta prowadzenia Kursów lub normalnego trybu pracy szkoły Dancebook zastrzega  sobie prawo do wydalenia Studenta z siedziby budynku bez prawa jakichkolwiek dalszych roszczeń wobec DanceBook.

5. Rezygnacja z Kursu.Rozwiązanie Kursu. Zwrot.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie  DanceBook musi być zgłoszona pisemnie na adres E-Mail lub listem poleconym na adres siedziby DanceBook ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Rezygnacja z kursu w trakcie trwania karnetu nie upoważnia studenta do zwrotu za niewykorzystane zajęcia.
 3. Zakończenie czasu trwania karnetu Studenta nie powoduje automatycznego wypisania się z Kursu odbywającego się zgodnie z grafikiem. Należy wypisać się z Kursu zgodnie z p.1
 4. Dancebook zastrzega sobie prawo do rozwiązania Kursu ze skutkiem natychmiastowym jeśli liczba Studentów z aktywnymi karnetami na Kursie jest mniejsza niż 10.
 5. W przypadku rozwiązania Kursu o którym mowa w p.4  przez DanceBook Studentom przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia lub w przypadku chęci Studenta przeniesienie salda na nowy kurs z oferty DanceBook.

6. Postanowienia Końcowe

 1. Za złamanie zapisów niniejszego regulaminu DanceBook może nałożyć karę grzywny na Studenta w wysokości 500 zł.
 2. Wszystkie spory, wynikające z różnej interpretacji niniejszego regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
Scroll Up