• Telefon

  222 302 420

 • Wola | al. Prymasa Tysiąclecia 76

  Ochota | ul. Usypiskowa 2

 • Zarezerwuj

REZERWACJA

Rezerwacja ważna jest aż do odwołania z Państwa strony.
Darmowe anulowanie rezerwacji jest możliwe powyżej 24h przed terminem dla małej sali (do 50 mkw) lub powyżej 7 dni dla dużej sali (>50 mkw). Anulowanie rezerwacji na kilka godzin przed naraża nas na straty dlatego stosujemy zasady opisane w poniższym regulaminie.
Brak anulowania rezerwacji z jednoczesnym brakiem realizacji zamówienia może prowadzić do rezygnacji z dalszej współpracy z klientem. Dodatkowo, mamy wówczas prawo domagać się zapłaty za 100% wartości rezerwacji na mocy umowy jaką Państwo z nami zawierają dokonując zamówienia sali.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL TANECZNYCH (od 17.08.2023)

 1. Firma Dancebook Sp. z o.o. z adresem Al. Prymasa Tysiąclecia 76 , 01-424 Warszawa zwana dalej „DanceBook” świadczy usługę polegającą na wynajęciu sal tanecznych na godziny na rzecz  osób fizycznych i firm zwanych dalej  „Klientem’.
 2. Rezerwacja usług świadczonych przez DanceBook następuje przez stronę internetową www.dancebookwarszawa.pl, dedykowaną aplikację mobilną.  Możliwa jest rezerwacja drogą mailową dancebookwarszawa@gmail.com w szczególnych przypadkach.
 3. Każde wejście na salę wymaga wcześniejszej rezerwacji dokonanej w sposób opisany powyżej. Rezerwacja ta musi również zostać zatwierdzona przez Dancebook!
 4. Rezerwacja potwierdzona przez DanceBook jest ważna do momentu jej realizacji lub do odwołania zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Opłaty za rezerwację trzeba dokonać online od razu (w przeciągu 10 minut) po dokonaniu rezerwacji (2 krok – „płatność”). Link do płatności dodatkowo jest wysyłany każdorazowo na maila.
 6. Rezerwacja nieopłacona powyżej 10 minut po jej dokonaniu może być skasowana z grafiku w każdej chwili. Nie ma możliwości przywrócenia nieopłaconych rezerwacji.
 7. Ostateczna rezerwacja usług w DanceBook oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilość godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości usług dodatkowych) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.
 8. Na sali obowiązuje limit osób liczony jako 4 mkw na 1 osobę. Przy większej ilości osób DanceBook zastrzega sobie prawo nie wyrazić na to zgody lub pobrać  dopłatę.
 9. Jeśli rezerwacja sali zostanie odwołana po terminie, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, mniej niż 24h przed realizacją rezerwacji na małej sali lub mniej niż 7 dni przed rezerwacją na dużej sali na wyłączność, klient który dokonał zamówienia zobowiązany jest do zapłaty 100% całej wartości dokonanej rezerwacji.
 10. W przypadku chęci otrzymania faktury za wynajem, klient powinien poinformować o tym DanceBook przed dokonaniem płatności (w formularzu online jest opcja wystawienia faktury) .
 11. Jeśli klient chce otrzymać fakturę zbiorczą za cały miesiąc, powinien poinformować o tym firmę Dancebook Sp. z o.o. przed pierwszą rezerwacją (wówczas zostanie założone konto partnera) gdzie będą zapisywane wszystkie wynajmy w danym miesiącu.
 12. Jeśli Klient dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin (Stały Termin/y) lub na podstawie Umowy  zostaje on zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał. Szczególne zasady opłaty stałych rezerwacji ustalane są w odrębnej umówię.
 13. DanceBook zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonania rezerwacji.
 14. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę pobieramy opłatę w wysokości całej stawki godzinowej według cennika umieszczonego na naszej stronie internetowej.
 15. Klient podczas trwania wynajmu ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się na sali. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia należy natychmiast zgłosić ten fakt pracownikowi DanceBook i pokryć 100% kosztów wymiany lub naprawy.
 16. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania należytej czystości wynajmowanego pomieszczenia.
 17.  Przed wejściem na salę należy zmienić obuwie oraz w przypadku butów na obcasie założyć ochraniacze/nakładki na obcasy.
 18. Po zakończonych  rezerwacjach należy dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy.
 19. Za rzeczy pozostawione na salach przez uczestników spotkań Klienta DanceBook nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność za rzeczy uczestników każdorazowo spoczywa na Kliencie jako organizatorze spotkania.
 20. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 21. Zabrania się przenoszenia mebli i wyposażenia sali wewnątrz i na zewnątrz obiektu bez zgody Dancebook.
 22. Jeśli podczas spotkania/zajęć Klient przewiduje napoje i/lub spożywanie jedzenia należy o tym fakcie poinformować Dancebook podczas rezerwacji Online (Pole „Uwagi”) lub mailowo co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
 23. Klient przed rezerwacją  może być poproszony przez DanceBook o wpłacenie kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia jeśli Dancebook uzna że jest to konieczne. Kaucja jest ustalana indywidualnie na podstawie ilości ludzi i rodzaju spotkania Klienta.
 24. Kaucja o której mowa w p. 23. jest zwracana po sprawdzeniu sali przez DanceBook po rezerwacji. DanceBook zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji równowartość napraw i/lub doprowadzenia sali/szkoły do stanu pierwotnego (przed rezerwacją).
 25. Przygotowanie Sali do spotkania Klienta jak i doprowadzenie Sali do stanu pierwotnego po wynajmie Klient przeprowadza wyłącznie w czasie swojej rezerwacji.
 26. W przypadku pozostania przez Klienta na Sali więcej niż 5 minut po czasie jak i wejścia na salę powyżej 5 minut przed czasem zaplanowanej rezerwacji uprawia DanceBook do naliczenia pełnej stawki za wynajem w blokach 30 minutowych.
 27. W przypadku wnoszenia na salę dodatkowego sprzętu Klient jest zobowiązany zgłosić każdy sprzęt oraz jego pobór mocy na recepcji lub mailowo na adres dancebookwarszawa@gmail.com. Dancebook zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na wnoszenie sprzętu Klienta.
 28. Pobór prądu sprzętu dodatkowego nie może przekroczyć 250W na dużej sali powyżej 100 mkw, oraz 50W na małej sali poniżej 100 mkw.
 29. W przypadku poboru prądu wyższego niż ustalone w p. 28 Klient jest zobowiązany do opłacenia wartości Prądu liczonego jako „Pobór Mocy Urządzenia” (kW) x Ilość godzin najmu x Aktualna stawka Dancebook za prąd. Dancebook zastrzega sobie prawo do doliczenia wartości za prąd do faktury bez uprzedniego informowania Klienta.
 30. Zwięrzęta nie są akceptowane na terenie obiektów Dancebook.
 31. Bezpłatne odwołanie rezerwacji jednorazowych następuje nie później niż 24h przed realizacją w przypadku małej Sali do 50m2 oraz 7 dni w przypadku sali dużej powyżej 50m2.
 32. Odwołanie rezerwacji jednorazowych następuje w ten sam sposób co przy jej dokonaniu, poprzez nasze kanały dostępności (Panel klienta, aplikacja, Link).
 33. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie mniejszym niż termin odwołania nie można jej anulować i musi ona zostać opłacona.
 34. Stałych rezerwacji oraz Rezerwacji na podstawie umowy z wpisanymi dokładnie terminami nie można odwołać na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Zasady odwołania są ustalane w treści odrębnej umowy.
 35. Wszystkie spory, wynikające z różnej interpretacji niniejszego regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
 36. Za złamanie zasad Regulaminu DanceBook może nałożyć karę grzywny w wysokości 500 zł.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane do siedziby firmy: Dancebook Spółka z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 76, 01-424, Warszawa pocztą tradycyjną.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę firmy składającej reklamację lub imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • adres E-mail lub numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji,
  • datę realizacji Usługi, której dotyczy reklamacja,
  • opis reklamacji wraz z podaniem uzasadnionego powodu reklamacji oraz treści żądania.
 4. Dancebook udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu siedmiu 14 dni roboczych od jej wpływu.
 5. Dancebook zostawia sobie prawo do nieuwzglednienia reklamacji jeśli nosi ona znamiona nadużycia lub nieznajomości niniejszego regulaminu.
Scroll Up