REZERWACJA

Rezerwacja ważna jest aż do odwołania z Państwa strony.
Anulowanie rezerwacji powyżej 24h przed terminem dla małej sali lub powyżej 7 dni dla dużej sali na wyłączność nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Anulowanie rezerwacji na kilka godzin przed naraża nas na straty dlatego stosujemy zasady opisane w poniższym regulaminie.
Brak anulowania rezerwacji z jednoczesnym brakiem realizacji zamówienia może prowadzić do rezygnacji z dalszej współpracy z klientem. Dodatkowo, mamy wówczas prawo domagać się zapłaty za 100% wartości rezerwacji na mocy umowy jaką Państwo z nami zawierają dokonując zamówienia sali.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL TANECZNYCH

 1. Firma Dancebook Sp. z o.o. z adresem Al. Prymasa Tysiąclecia 76 , 01-424 Warszawa zwana dalej „DanceBook” świadczy usługę polegającą na wynajęciu sal tanecznych na godziny.
 2. Rezerwacja usług świadczonych przez DanceBook następuje przez stronę internetową www.dancebookwarszawa.pl, drogą mailową dancebookwarszawa@gmail.com, przez telefon lub poprzez aplikację Messenger na Facebooku.
 3. Każde wejście na salę wymaga wcześniejszej rezerwacji dokonanej poprzez mail, telefon, aplikację Messenger lub online poprzez stronę internetową. Rezerwacja ta musi również zostać zatwierdzona przez Dancebook.
 4. Wynajem „dużej sali współdzielonej” jest możliwy tylko i wyłącznie na trening własny lub na lekcję indywidualne a na Sali mogą być maksymalnie trzy osoby na jedną rezerwacje. W tym samym czasie ma Sali mogą być maksymalnie trzy wynajmy współdzielone. Podczas wynajmu współdzielonego nie można robić sesji fotograficznych ani żadnych nagrań oraz nie wolno korzystać z dodatkowego sprzętu.
 5. Rezerwacja potwierdzona przez DanceBook jest ważna do momentu jej realizacji lub do odwołania.
 6. Odwołanie rezerwacji następuje w ten sam sposób co przy jej dokonaniu, poprzez nasze kanały dostępności.
 7. Bezpłatne odwołanie sali następuje nie później niż 24h przed realizacją w przypadku małej Sali 40m2 oraz 7 dni w przypadku sali dużej 100m2.
 8. Opłaty za rezerwację można dokonać przelewem na nasze konto PL 59 1050 1012 1000 0090 3207 8397, wpisując termin wynajmu oraz nazwisko.
 9. W celu potwierdzenia rezerwacji dużej sali na wyłączność powyżej 2h wymagamy wcześniejszej wpłaty 100% należności umówionej stawki.
 10. Ostateczna rezerwacja usług w DanceBook oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilość godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości usług dodatkowych) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.
 11. Jeśli rezerwacja sali zostanie odwołana po terminie, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, mniej niż 24h przed realizacją rezerwacji na małej sali lub mniej niż 7 dni przed rezerwacją na dużej sali na wyłączność, klient który dokonał zamówienia zobowiązany jest do zapłaty 100% całej wartości dokonanej rezerwacji.
 12. W przypadku chęci otrzymania faktury za wynajem, klient powinien poinformować o tym DanceBook przed dokonaniem płatności.
 13. Jeśli klient chce otrzymać fakturę zbiorczą za cały miesiąc, powinien poinformować o tym firmę Dancebook Sp. z o.o. przed pierwszą rezerwacją (wówczas zostanie założone konto partnera) gdzie będą zapisywane wszystkie wynajmy w danym miesiącu.
 14. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.
 15. DanceBook zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonania rezerwacji.
 16. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę pobieramy opłatę w wysokości całej stawki godzinowej według cennika umieszczonego na naszej stronie internetowej.
 17. Usługobiorca podczas trwania wynajmu ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się na sali. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia należy natychmiast zgłosić ten fakt pracownikowi DanceBook i pokryć 100% kosztów wymiany lub naprawy.
 18. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania należytej czystości wynajmowanego pomieszczenia.
 19.  Przed wejściem na salę należy zmienić obuwie oraz w przypadku butów na obcasie założyć ochraniacze/nakładki na obcasy.
 20. Po zakończonych zajęciach należy dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy.
 21. Za rzeczy pozostawione w budynku DanceBook nie ponosi odpowiedzialności.
 22. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 23. Zabrania się przenoszenia mebli i wyposażenia sali wewnątrz i na zewnątrz obiektu bez zgody wynajmującego.
 24. Jeśli podczas spotkania/zajęć Usługobiorca przewiduje napoje i/lub spożywanie jedzenia należy o tym fakcie poinformować recepcję szkoły podczas rezerwacji Online (Pole „Uwagi”) lub telefonicznie/mailowo co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
 25. W związku z punktem 24. Usługobiorca przed rezerwacją  może być poproszony przez DanceBook o wpłacenie kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia. Kaucja jest ustalana indywidualnie na podstawie ilości ludzi i rodzaju spotkania Usługobiorcy.
 26. Kaucja o której mowa w p. 25. jest zwracana po sprawdzeniu sali przez DanceBook po rezerwacji. DanceBook zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji równowartość napraw i/lub doprowadzenia sali/szkoły do stanu pierwotnego (przed rezerwacją).
 27. Przygotowanie Sali do spotkania Usługobiorcy jak i doprowadzenie Sali do stanu pierwotnego po wynajmie Usługobiorca przeprowadza wyłącznie w czasie swojej rezerwacji.
 28. W przypadku pozostanie przez Usługobiorcę na Sali więcej niż 5 minut po czasie zaplanowanej rezerwacji uprawia DanceBook do naliczenia pełnej stawki za wynajem w blokach 30 minutowych.
 29. Wszystkie spory, wynikające z różnej interpretacji niniejszego regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
 30. Za złamanie zasad korzystania z sal tanecznych zwłaszcza określonych w punkcie 3, 17 i 23 DanceBook może nałożyć karę grzywny w wysokości 500 zł.

Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane do siedziby firmy: Dancebook Spółka z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 76, 01-424, Warszawa pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dancebookwarszawa@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. Dancebook udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu siedmiu 14 dni roboczych od jej wpływu.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Dancebook poda uzasadnienie odmowy uwzględnienia reklamacji.
Scroll Up